İçicilik Cezası (TCK Md. 191)

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde sayı alan veya bulunduran kişinin cezası Türk Ceza Kanunu 191. Maddesinde 10 fıkrada belirtilmiştir.

Uyuşturucu Madde kullanan veya bulunduran kişini cezası

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarısı madde satın alan kişi, bulunduran veya kullanan kişi 2-5 yıl arasında hapis cezası alır.

Bu suçu işleyen kişi için TCK’nın 171’inci maddesinde bulunan şartlar aranmaksızın, 5 yıl süre ile kamu davası açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, şüpheliyi, erteleme süresi içerisinde kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal etmesi halinde kendisi için ortaya çıkacak sonuçlar konusunda uyarmaktadır.

Uyuşturucu Madde kullanımında Denetimli Serbestlik

Ertelenen süre zarfından şüpheli için minimum 1 yıl denetimli serbestlik uygulanmaktadır. Cumhuriyet savcısı kararı ile 3 aylık dilimler halinde, denetimli serbestlik 1 yıl daha uzatılabilir.

Şüphelinin Erteleme süre zarfından hakkında kamu davası açılması için;

Kendisine yüklenmiş olan yükümlülük veya tedavinin gereklerin uygun davranmaması halinde,

Tekrardan uyuşturucu madde satıl alarak kullanması veya bulundurması halinde,

Okumaya devam et

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (TCK Md. 106)

Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılmanın cezası nedir?

Bir kişiyi hukuka aykırı olarak bir yerde kalmak veya hukuka aykırı olarak bir yere gitmek hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, 1-5 yıl arasında hapis verilir.

Eğer ki kişi, fiili işlemek veya işlediği sırada cebir, hile veya tehdit kullanır ise, 2-7 yıl arasında hapis cezasına çarptırılır.

Kişiyi Hürriyetinden yoksun bırakma suçu aşağıdakilerle beraber işlendiğinde;

  • Silah,
  • Birden fazla kişi ile,
  • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi ile,
  • Kamu görevinin sağladığı olanağı kötüye kullanılmak sureti ile,
  • Üstsoy, altsoy veya eşine karşı,
  • Çocuk veya beden ya da ruh bakımında kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye,

karşı işlendiğinde bu fıkralara göre verilecek ceza 1 kat arttırılmaktadır.

Okumaya devam et

İstihkak Davası nedir?

İstihkak Davası nedir?

Malikin haklı bir nedene dayanmamış olan dolaysız zilyete karşı açtığı dava türüne istihkak davası denir.  İstihkak davası aynı zamanda eda davasıdır.

İstihkak Davasına İddiasına İtiraz (İİK Md. 96)

  • Borçlu kişi, elinde bulunan malı başkasının rehni veyahutta mülkü olarak gösterdiği yada 3. bir şahıs tarafından mal üzerinde rehin veya mülkiyet hakkı iddia edildiği taktirde, icra dairesi haciz ve icra tutanaklarına bunu geçirir ve keyfiyeti her iki tarafa da bildirir.
  • Alacaklı ve borçlunun itirazını bildirmesi için 3 gün süresi vardır. İtiraz etmezlerse istihkak iddiasının kabul etmiş sayılmaktadırlar. Malın haczinden haberi olan borçlu veyahutta 3. şahıs, öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde istihkak iddiasında bulunmaz ise, iddiayı ileri sürme hakkını kayıp eder. İstihkak davası ve iddiası yapıldığı tarihte istihkak davacısı ile beraber oturan kimse yada iş ortakları, iddia yapıldığı tarih veya istihkak davası 97. maddenin 9. fıkrası gereğince açılmış ise davanın açıldığı tarihte malın haczine ıttıla etmiş sayılırlar.

Okumaya devam et

error: Content is protected !!