Hakaret Etmenin Suçu nedir? (TCK Md. 125)

Hakaret Nedir?

Hakaret, şerefe karşı işlenen suçtur.

Hakaret Suçu Cezası nedir?

Bir kimsenin onuru, şerefi ve saygınlığı rencide edebilecek somut bir fiil veya sövmek suretiyle kişinin saygınlığına hakaret eden kişi 3 ay ile 2 yıl arasında hapis veya adli para cezasına çarptırılır. Hakaret edilen kişinin gıyabında yapılmışsa 3 kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

Sesli, yazılı veya görüntülü yapılmışsa 3 ay ile 2 yıl arasında hapis veya adli para cezasına çarptırılır.

Kamu Görevlisine karşı işlenen Hakaret Suçunun cezası nedir?

Hakaret suçu; kamu görevlisine görevinden ötürü, dini, siyasi, sosyal vs. yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı, kutsal sayılan değerlerden birine karşı işlenmesi halinde ceza 1 yıldan az olamaz.

Hakaret alenen işlendiği taktirde ceza 1/6 oranında arttırılır.

Hakaret suçunda mağdurun belirlenmesi nasıl yapılır? (TCK Md. 126)

Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun adı açıkça belirtilmemiş veyahutta isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa dahi, niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum var ise, hem adı belirtilmiş hem de hakaret suçu açıklanmış sayılır.

İsnadın İspatı (TCK Md. 127)

İsnat edilen ve suçu oluşturan fiilin ispat edilmiş olması durumunda kişiye ceza verilmez. Bu suç nedeni ile hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı verilmesi halinde, isnat ispatlamış sayılır. Bunun dışındaki hallerde isnadın ispat isteminin kabulü ile, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılması halinde kamu yararı bulunmasına veya şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.

İspat edilmiş fiilden söz edilerek hakaret edilmesi durumunda, cezaya hükmedilir.

Hakaret suçunda İddia ve savunma dokunulmazlığı nedir? (TCK Md. 128)

Yargı veya idari makamlara yapılacak yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunma kapsamında olumsuz değerlendirilmesi durumunda ceza verilmez. Bunun için isnat ve değerlendirmeni, gerçek ve somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması gereklidir.

Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı Hakaret durumu nedir?

  • Haksız bir fiile tepki olarak hakaret suçunun işlenmesi halinde ceza 1/3 oranından indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.
  • Bu suç, kasten yaralama suçuna tepki olarak yapılırsa ceza verilmez.
  • Karşılıklı olarak bu suç işlenirse, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisine veya birine verilecek ceza 1/3 oranında indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Hatıraya edilen Hakaret Suçu ve Cezası nedir? (TCK Md. 130)

  • Bir kişinin öldükten sonra hatırasına en az 3 kişiyle ihtilat ederek hakaret edilirse, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.
  • Bir kişinin cesedi ile ilgili tahkir edici fiilde bulunan kişi 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezasına çarptırılır.

Hakaret suçunda soruşturma ve kovuşturma koşulu nedir?

  • Kamu görevlisine işlenen hakaret suçu hariç, suçun soruşturulup kovuşturulması mağdur olan kişinin şikayetine bağlıdır.
  • Mağdur ölmüş veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmi ise, ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!