İstihkak Davası nedir?

İstihkak Davası nedir?

Malikin haklı bir nedene dayanmamış olan dolaysız zilyete karşı açtığı dava türüne istihkak davası denir.  İstihkak davası aynı zamanda eda davasıdır.

İstihkak Davasına İddiasına İtiraz (İİK Md. 96)

 • Borçlu kişi, elinde bulunan malı başkasının rehni veyahutta mülkü olarak gösterdiği yada 3. bir şahıs tarafından mal üzerinde rehin veya mülkiyet hakkı iddia edildiği taktirde, icra dairesi haciz ve icra tutanaklarına bunu geçirir ve keyfiyeti her iki tarafa da bildirir.
 • Alacaklı ve borçlunun itirazını bildirmesi için 3 gün süresi vardır. İtiraz etmezlerse istihkak iddiasının kabul etmiş sayılmaktadırlar. Malın haczinden haberi olan borçlu veyahutta 3. şahıs, öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde istihkak iddiasında bulunmaz ise, iddiayı ileri sürme hakkını kayıp eder. İstihkak davası ve iddiası yapıldığı tarihte istihkak davacısı ile beraber oturan kimse yada iş ortakları, iddia yapıldığı tarih veya istihkak davası 97. maddenin 9. fıkrası gereğince açılmış ise davanın açıldığı tarihte malın haczine ıttıla etmiş sayılırlar.

İstihkak Davasından 3. şahsın İddiası (İİK Md.97)

 • Alacaklı veya borçlu tarafından istihkak iddiasına itiraz edildiği taktirde, icra memuru dosyayı icra mahkemesine gönderir. İcra mahkemesi dosya üzerinde veya lüzum gördüğü taktirde ilgilileri mahkemeye davet ederek murafaa ile yapacağı inceleme sonucunda varmış olacağı kanaate göre takibin devam etmesine veya talikine karar verir. Sırf satışı geri bırakmak için kötü kullanılırsa icra mahkemesi takibin taliki talebini reddeder. Takibin talikine karar verilirse, haksız çıktığı için 36. madde de belirtilen teminat alınır.
 • Teminat cins ve miktarı delillerin mahiyetine göre takdir olunur.
 • İcra mahkemesinin vermiş olduğu takibin devamı kararı kesindir.
 • İcra mahkemesi kararının veya tebliğ edildikten 7 gün içerisinde 3. şahıs istihkak davası açmaya mecburdur.
 • 7 gün içerisinde dava açılmazsa alacaklıya karşı olan iddiasından vazgeçmiş sayılır.
 • Kiralanan gemi veya taşınmazların hapis hakkına tabi eşya ile ilgili istihkak davaları Borçlar kanunun 268. maddesinin 1. fıkrasında ki yazılı hükümlere uygun olmadıkça talik emri verilemez.
 • İstihkak davasına umumi hükümler dairesinden ve basit yargılama ile bakılır.
 • İstihkak davası diğer davalardan önce karara bağlanır.

İstihkak Davalarından Mülkiyet karinesi (İİK Md. 97)

 • Taşınır malı elinde bulunduran kişi o malın malikidir.
 • Borçlu ile 3. şahıslar taşınır malı ellerinden bulunduruyor olsalar bile, mal borçlu elinde addolunur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!