HMK Madde 190 İspat Yükü

İspat Yükü nedir?

  • Kanunda özel bir düzenleme olmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanmış olan hukuki sonuçtan kendisine hak çıkaran tarafa aittir.
  • Kanuni olarak bir karineye dayanan taraf sadece karinenin temelinin oluşturan vakıaya ilişkin ispat yükü altındadır.
  • Kanunda öngörülmüş istisnalar dışında kalan karşı taraf kanuni karinenin aksini ispat edebilir.

Karşı İspat nedir? (HMK Madde 191)

  • İspat yükünün taşıyan tarafın iddiasının doğru olmadığı hakkında delil sunabilir, delil sunan taraf ispat yükünü üzerine almış sayılmaz.

 

error: Content is protected !!